ป้ายจุดรวมพล Assembly Sings

 AS01 ขนาด 40x60 cm

 AS02 ขนาด 90X120 cm

 AS03 ขนาด 60x80 cm

 AS04 ขนาด 30x60 cm

 AS05 ขนาด 40x50 cm

 AS06 ขนาด 40x80 cm

 AS07 ขนาด 40x80 cm

 AS08 ขนาด 60x80 cm

 AS09 ขนาด 60x90 cm
 AS10 ขนาด 80x90 cm